Undersøgelser og tilsyn

Bangsgaard & Paludan tilbyder at gennemføre forskellige biologiske undersøgelser i vandløb.
Det kan eksempelvis være:

  • Fiskeundersøgelser, bestandsanalyser, effektstudier m.v.
  • Undersøgelser af makro-invertebrater
  • Opmåling af vandløbsforhold som strømhastigheder, -profiler og transekter m.v.
  • Prøvetagning af overfladevand til efterfølgende kemisk eller biologisk analyse
  • Overvågning


Kommer det til undersøgelser i naturområder eller ved naturgenopretning, omfatter undersøgelserne eksempelvis:

  • Jordbundsprofiler
  • Kemiske jordbundsanalyser (f.eks. fosforfraktioner)
  • Vegetationsanalyser